Search form

Mak ma Peba 12:25

25Mop nokɨp ra rɨga uj ke tutnɨkanj dem, rɨgap ma opima kongga okata mɨle dɨde leo okata mɨle tamnɨkanj dem, ajɨ ɨja im tekeny dem rɨngmim re aneru wekeny pumb tungg wa.