Search form

Mak ma Peba 12:26

26Maka wɨn agenkɨtondam uj dɨde utnyita gatab yɨt rɨna re Mose erɨkinonj God ma yɨna peband? God ɨja naemb jɨ Mosem pɨlwa yindonj Sinai dorɨnd onggɨt so omni b'uwaepɨnd da, ‘Kon re Abraamɨmna God en, ɨ Isakɨmna God en, ɨ dɨde Yakobɨmna God en.’