Search form

Mak ma Peba 12:28

Yesu ma Ukoijog B'ingawa Yɨt

(Mat 22:34-40; Luk 10:25-28)

28Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga ikonj ɨ ket utkundenonj rɨja na Sadukai rɨga Yesu kɨma yɨt b'ugwatena wuwenonj. Ɨ ton ket wumɨr yokatonj gar ke da, “Yesu b'ogɨljog im mɨra amneniny.” Seg ton ket Yesund yerkitonj da, “Komkesa God ma b'ingawa yɨt wɨngɨrɨnd rɨnggɨtyam e ukoijog b'ingawa yɨt yɨbɨm?”