Search form

Mak ma Peba 12:31

31Ɨ nɨmogɨm b'ingawa yɨt ɨntemb jɨ singi yiyene mor rɨgand mada re dɨde! Awɨr e kwa yɨpa ukoijog b'ingawa yɨt yɨbɨm onggɨtyam nɨmog b'ingawa yɨt pumb ke.”