Search form

Mak ma Peba 12:35

Dawid ma B'ɨga gatab B'arkita Yɨt

(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)

35Ɨ re Yesu ouyaena eyeninonj yɨnametɨnd da, “Nangga rɨl paim meraina gog ouyaena rɨgap opurena eyenanj da, ‘Keriso re Yonggyam Dawidɨmna B'ɨga e’?