Search form

Mak ma Peba 12:36

36Ajɨ re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Dawidɨm nony menamena yokawonj, sɨ Dawid Kerisom gatab yindonj tina tugɨmjog ke da,

‘Yonggyam God, kor Yonggyamɨm pɨlwa yindeny da,

“Omite Koina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd,

ngɨrpu ra ket Kon Moina komkesa geja rɨga gou wa tamninyɨn dem

dɨde taramisinyɨn dem Moina pɨs wɨrand moina danda ondratenam towa kumbɨnd!” ’