Search form

Mak ma Peba 12:41

Yɨpa Mik Kongga ma Godɨm Singi Wulkɨp

(Luk 21:1-4)

41Ɨ yɨpa wɨnɨnd Yesu wulkɨp oramkapu boks wɨp ke omitonj yɨnamet gasa ongapapu met wusɨnd, dɨde ket yɨr ɨpka eyeninonj rɨdede na rɨgap wulkɨp aramkɨto wulkɨp boks bora wa. Sɨ jogjog gasa kɨma rɨgap aramkɨto re ukoi wulkɨp na.