Search form

Mak ma Peba 12:43

43Ɨ re Yesu Tina b'auyaena rɨga ara emokinonj ɨ ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn. Ma yɨpa kɨma rɨgapiya wulkɨp aramkanj onggɨt boks borand, ajɨ onggɨt gasa kesa mik konggato ukoijog wulkɨp aramis onggɨt komkesa rɨga wa wɨngɨrɨnd.