Search form

Mak ma Peba 12:44

44Mop nokɨp komkesa rɨgap onggɨtyam towaina ukoi wulkɨp wɨngɨrɨnd sobijog kana na aramkanj. Ajɨ ɨtomb mik kongga re ti lesmɨta wulkɨp na aramis tina wulkɨp kesa wɨngɨrɨnd. Sɨ ɨtemb tina oramiti wulkɨp re tina kupka yɨrkokar naemb jɨ.”