Search form

Mak ma Peba 12:6

6Seg ɨna yɨpaina ti b'ɨgat komb awonj ɨtmɨkitam yena re ton singi yiyenenonj. Sɨ yonggyam ton kikitumam ɨtemb tina b'ɨga yɨtmɨkitonj towa pɨlwa odede nony kɨma da, ‘Ton opima koina b'ɨgand ɨsnai dem.’