Search form

Mak ma Peba 13:10

10Ɨ kwa God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt b'ogla naska pɨtapɨta omnena iyenyi dem komkesa b'engabenga yɨtam rɨga wa wɨngɨrɨnd.