Search form

Mak ma Peba 13:11

11Ɨ ra rɨgap wen imda teyenanj dem kot wa oramkam, goro wɨn naskanaska nony kubɨr taeninam dem nangga yɨt im wɨn tapurenindam. Ajɨ ra wɨn opurena wɨn okatenya, God opima wa yɨt ogona teyeniny dem opurenam. Sɨ wɨn ɨna yɨt tapurenindam dem. Mop nokɨp yɨt opurena rɨga re ma wɨnpim dem, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngate dem.