Search form

Mak ma Peba 13:12

12Ɨ gar ke utkunda rɨga wɨngɨrɨnd opima towainajog nany o yɨnggan kot wa oramka teyenanj dem uj ondrɨkam ɨ dɨde kwa ti b'uɨt ti b'ɨgand. Ɨ b'ɨgap opima towa b'uwar ake towa mogwar geja teyenanj dem dɨde ket ten uj ondrɨka teyenanj dem.