Search form

Mak ma Peba 13:14

14“Ɨ kwa ɨta yɨpa moga kɨma negɨrjog gasa pɨta tainy dem yama re makwa rɨrɨr e wɨmenam yɨna pɨpmetɨnd. Sɨ ra wɨn ɨtemb negɨrjog gasa yɨr ongya dem onyitand yɨna pɨpmetɨnd, —B'ogla ogenka rɨgat nony rawɨk— sɨ onggɨt wɨnɨnd yepiya ra tekeny Yuda eriyand, wɨn dor wa na mogamoga b'ɨtkenindam dem.