Search form

Mak ma Peba 13:15

15Ɨ yet ra ton ɨbɨm dem wɨmenam met papkak kumbɨnd, ton goro kwa nanggamog gasa imdam met wɨngɨr wa b'egarɨk dem. Ton komkesa gasa nony b'edasin dem. Ajɨ ton wanakana b'ek dem.