Search form

Mak ma Peba 13:19

19Mop nokɨp ra ɨtemb wɨn ik dem, ɨta ukoijog bebɨg kɨma b'ɨdgotnena pɨta tainy dem. Sɨ naskand makwa yɨpa odede b'ɨdgotnena pɨta awonj onggɨt gowukoyɨnd God ma gowukoi otobarki otomapu ke ngɨrpu yu, ɨ kwa makwa ɨta yɨmta ke tawɨk dem.