Search form

Mak ma Peba 13:2

2Ɨ Yesu mɨra yomnonj da, “Man opima yɨr anginyɨt opimemb ukoijog met? Sɨ makwa ɨta yɨpa motɨr ɨbɨm dem dɨkɨnd onggɨt goujog motɨr kumbɨnd, komkesa onggɨtyam ukoijog motɨr opima tosmurkanj dem.”