Search form

Mak ma Peba 13:20

20Rako Yonggyam maka onggɨtyam wɨn kut yomnonj, makwa rako yɨpa rɨgat yilo okas dem. Ajɨ Ton kea ɨtemb wɨn kut yomnonj Tina obagendi rɨga map yena re Ton abagenjinonj yɨrkokar okawam.