Search form

Mak ma Peba 13:21

21Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra yɨpa rɨgat wen tamniny dem da ‘Yɨr de, ɨte ta Keriso' o ‘Yɨr de, ama ta Keriso,’ wɨn goro odede yɨt gar ke utkunda ke takatenindam dem.