Search form

Mak ma Peba 13:22

22Sɨ opima b'anygɨnena Keriso dɨde b'anygɨnena bageyam pɨta taukanj dem. Ɨ ton kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko opima tamnɨkanj dem rɨga b'anygɨnena nya ke wɨp omnenam. Ajɨ daka ton kwa opima towaina kupka danda ondratena teyenanj dem, nokɨm da ɨdenat ton b'anygɨnena nya ke God ma obagɨki rɨga daka wɨp tamnenanj b'anygɨnena nya wa.