Search form

Mak ma Peba 13:25

25Ɨ dɨde ɨki opima ɨsoka tuweny dem wub kumb ke,

dɨde kwa danda gasa rɨnsim re pumb wa wekeny opima b'utuwongnenanj dem.