Search form

Mak ma Peba 13:27

27Ɨ ket ɨtemb Rɨgamna B'ɨga ɨta ukoijog bibol ara kɨma Tina aneru tetmɨkeniny dem onggɨt gowukoi wa, ɨ dɨde Tina obagɨki rɨga bobo tamnɨkanj dem gowukoi komkesa gatab ke, gowukoi ngɨrpu ke ngɨrpu wub kumb ngɨrpu wa.