Search form

Mak ma Peba 13:28

Pig Wulɨm pɨlke Wɨn Ongwatam Ouyaena Yɨt

(Mat 24:32-35; Luk 21:29-33)

28“Ɨ Pig wulɨm pɨlke yɨpa tendam yɨt ouyaena yokata. Sɨ yɨt ɨja emb jɨ da ra wul bɨa rɨna re rom kesa rogɨlkak wekeny gɨbɨljog wɨnɨnd, ton ket bodaboda taukanj nyɨ kɨma dɨde sisɨl wɨl tɨkkanj salsal rom kɨma, sɨ wɨn ɨta wɨn ongwasya da, ‘Kemb momta e pembpemb wɨn.’