Search form

Mak ma Peba 13:29

29Sɨ ra wɨn odede gasa yɨr tangindam dem aukand rɨnsim re Kon amneninyɨn, wɨn nony ke ongwasya dem da Rɨgamna B'ɨga ke nya nate dɨde momta e openda mora wa.