Search form

Mak ma Peba 13:3

Onggɨt Gowukoi Kikitum Wɨn gatab Yɨt

(Mat 24:3-28; Luk 21:7-24)

3Ɨ re Yesu Olib dorɨnd omiti yɨbnonj yɨnamet gatab ke, Petro, Yakobo, Yoan dɨde Andrea ton Yesund wɨgawɨga yerkito da,