Search form

Mak ma Peba 13:34

34Ɨja emb jɨ Koina yɨt rɨngma ra yɨpa rɨgat tina met ɨrar ɨ paja tungg wa yik, ɨ ket tina wɨko rɨga wa danda takainy yɨpayɨpa rɨga wa pɨlwa towaina wulpok wɨko omnɨkam. Ɨ ton kwa mora yɨr ɨpka rɨgand ɨta ingau da, ‘Yɨr opngendi na mɨtɨbnyɨt!’