Search form

Mak ma Peba 13:35

35Sɨ onggɨt paemb yɨr opngɨki wekene, mop nokɨp wɨn ma wumɨr im rɨnggɨt wɨn nate met yonggyam tɨtenj, mɨnda rɨka sɨ imokand, mɨnda sɨdɨrɨnd, mɨnda sɨwɨny pauro arand, o mɨnda ɨspara momtand.