Search form

Mak ma Peba 13:4

4“Wumɨr nomnine! Rɨim onggɨtyam mɨle pɨta taukanj dem? Ɨ ra onggɨtyam komkesa gasa taukanj dem, nanggamog im ongwata gasa taukanj dem onggɨtyam komkesa mɨle rɨrɨrkɨp omna gatab?”