Search form

Mak ma Peba 13:5

5Sɨ Yesu kikitum wɨn gatab yɨt yotomonj da, “Wɨn b'obogɨl yɨr kɨma tekenyɨt! Ke rɨgap wen b'anygɨnena nya ke wɨp ramninem.