Search form

Mak ma Peba 13:7

7Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra wɨn tutkundenindam dem tɨrɨba geja yɨt dɨde tɨrɨba geja gatab bage yɨt, wɨn goro moga tainindam dem. Onggɨtyam gasa opima taukanj dem, ajɨ ɨtemb re ma kikitum wɨn e.