Search form

Mak ma Peba 13:8

8Ɨ b'engabenga yɨtam opima gejam owɨnka tuweny dem nɨnda b'enga yɨtam kɨma. Ɨ kwa daka kantri b'engabenga opima gejam owɨnka tuweny dem nɨnda b'enga kantri kɨma. Ɨ opima kwa jijɨg taukanj dem b'engabenga pɨpmetɨnd onggɨt gowukoyɨnd, ɨ dɨde kwa rɨga wa pɨlɨnd opima ukoijog sou wɨn pɨta taukanj dem. Ɨtemb re negɨr wɨn otomapu e, odede wɨp e rɨja e ra konggat naskajog kopa okas mɨna b'ujena wɨngɨrɨnd.