Search form

Mak ma Peba 13:9

9“Ɨ kwa wɨn walenggyam yɨr b'etɨpkindam! Mop nokɨp ton opima wen pumbjog Sanedrin kot wa oramka teyenanj dem ɨ ton opima wen ipowa teyenanj meraina yɨr opmitenapu met nata. Ɨ kwa wɨn opima towɨnkindam dem ukoi gabmani rɨga wa wɨpɨnd dɨde king wa wɨpɨnd, nokɨm da ɨdenat wɨn Kor gatab yɨr ungata rɨga taukindam towanɨm.