Search form

Mak ma Peba 14:1

Ju Rɨgap Yesund Ongandam Yɨsamko

(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Yoan 11:45-53)

1Ɨ Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Bibɨr dɨde Yist kesa Bred Wɨn gatab re yɨpa wɨn nat aukenenonda. Ɨ yɨpa wɨnɨnd re ket nɨmog bibɨr nena na yɨr ungawam komb awonda osiemb nɨmog mɨle aukam, yɨna mopyam sɨ rɨga, dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap nya arakto rɨdede rabem nya kae Yesund wɨgawɨga yɨmɨnd usunasi dɨde ket uj tama onganji.