Search form

Mak ma Peba 14:10

Yudas Tɨrɨr Yomnonj Yesund Tɨb Iyenam

(Mat 26:14-16; Luk 22:3-6)

10Ɨ Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wɨngɨrɨnd Yudas Iskariyot yikonj yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat ton Yesund tɨb yii towa pɨlwa.