Search form

Mak ma Peba 14:11

11Sɨ re ton yɨna mopyam sɨ rɨgap onggɨtyam yɨt utkundo, ton ma sobijog sam na aukɨto dɨde ket towaina tɨrɨr omni yɨt yusekawo da, “Sɨ b'ogɨl e. Sɨn wulkɨp kae tɨb mɨra motɨnau.” Onggɨt kak ke Yudas ket b'ogɨl wɨn oraka yiyonj Yesund okawam towa pɨlwa.