Search form

Mak ma Peba 14:12

Yonggyam kɨma Kikitum Diyamdiyam

(Mat 26:17-25; Luk 22:7-14, 21-23; Yoan 13:21-30)

12Ɨ Yist kesa Bred Wɨn wɨngɨrɨnd, re naskajog bibɨr awonj, ton Ju rɨgap mamoi epouto ongongɨm Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Bibɨrɨm. Yesu ma b'auyaena rɨgap Tin yerkito da, “Rɨtama Man singi aet sɨn menon okasu dɨde amaemb de sɨn motngonjenau Mornɨm owowɨm meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam?”