Search form

Mak ma Peba 14:13

13Seg ket Yesu Tina nɨmog b'auyaena rɨga engaukonj da, “Ra wɨn ekya de Yerusalem taun wa, yɨpa rɨgat wen osiya wɨpwɨp tamɨny dor nyɨkak iyoyɨnd. Sɨ wɨn tin yɨmta undokya dor.