Search form

Mak ma Peba 14:15

15Ɨ ɨta ton wen tauyau dor pumb ke tula ongonjeni ukoi rum. Sɨ wɨn ɨndamaemb meranɨm diyam ongonjenya dor.” Seg ket Yesu ten etmɨkitonj.