Search form

Mak ma Peba 14:16

16Sɨ onggɨt nɨmog b'auyaena rɨgap yiwatonda dɨde ket opendonda Yerusalem taun wa. Ɨ gasa ɨja na adarinonda rɨngma na re Yesu ten amnenonj, ngɨrpu demb de ket ton Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam yongonjenonda.