Search form

Mak ma Peba 14:21

21Sɨ b'ogɨl e Rɨgamna B'ɨga uj okas dem rɨngma re God ma yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm Ti gatab. Ajɨ onggɨt rɨgam yet ra Rɨgamna B'ɨgand tɨb iyeny, ukoi kear kɨma e tinɨm, nokɨp ton ukoijog bebɨg nate tau dem. Ti keako b'ogɨl na jɨ rako ton maka ukendonj ti mogɨm kom ke.”