Search form

Mak ma Peba 14:22

Kikitum Diyampund Areto

(Mat 26:26-30; Luk 22:15-20; 1Kor 11:23-25)

22Re Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga diyam auto, Yesu yɨpa sana nganja yokatonj ɨ Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu ket yipkɨkonj dɨde agoninonj Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa. Ɨ Ton yindonj da, “Wɨn yokata! Ɨtemb re Koina jɨ e.”