Search form

Mak ma Peba 14:24

24Towa onayand Yesu yindonj da, “Ɨtemb kapond nyɨ re Koina outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt kɨma kus e rɨnte re Kon yɨgmarken jogjog rɨga wa yɨrkokar okawam.