Search form

Mak ma Peba 14:25

25Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da Kon makwa ɨta b'usaya onaen dem greip kɨp ke omnɨki wain, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd ra Kon sisɨl wain onaen dem wɨn kɨma demb de God ma pumb tungg wa.”