Search form

Mak ma Peba 14:27

Petromna Yesund Oena gatab Bage Yɨt

(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Yoan 13:36-38)

27Ɨ Yesu ket Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Wɨn opima komkesa sap totekindam dor dɨde kak nɨtɨaya dor onggɨt mɨle map rɨnte ra tawɨk Kor pɨlɨnd, mop nokɨp yɨt ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm yɨna peband da,

‘Kon ɨta onganjɨn dem mamoi yɨr ɨpka rɨga,

sɨ ket opima mamoi wetaweta b'ɨtkenanj dem.’