Search form

Mak ma Peba 14:3

Yɨpa Konggat Ngɨrangngɨrang Gaya ke Yesund Yeaukonj

(Mat 26:6-13; Yoan 12:1-8)

3Ɨ yɨpa wɨnɨnd Yesu yɨbnonj Simonɨmna metɨnd Betaniya tunggɨnd yet re naskand leprosi kopa kɨma yɨbnonj. Ɨ re Yesu owoupu kasand omiti yɨbnonj diyam awowɨnd, yɨpa kongga Ti pɨlwa tikonj yɨpa ukoi mɨra kɨma b'ogɨl ngɨrangngɨrang gaya kɨma ogenaya da “nad” yɨpa otomanti alabasta gɨmo botolɨnd. Ɨ ɨtomb kongga ket onggɨtyam gɨmo botol kuna yɨsambendonj ɨ dɨde Yesum mopɨnd kupkakupka yɨgmarkonj.