Search form

Mak ma Peba 14:31

31Ajɨ Petro danda kɨma yindonj da, “Ra Man uj taet, koda b'ogla uj rawɨn Man kɨma. Ajɨ kon makwa ɨta motiyenyɨn.” Ɨ komkesa b'auyaena rɨgap toda komkesa ɨja na endento.