Search form

Mak ma Peba 14:32

Yesu ma Yɨr Opmita Getsemanind

(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)

32Ɨ re Yesu Tina b'auyaena rɨga kɨma menon yokato yɨpa pɨpmet wa nyɨ da Getsemani, Yesu ten amninonj da, “Kon yɨr e topmitenyɨn. Sɨ wɨn omandemb omnɨki wekene, ngɨrpu ra Kon tɨtenjɨn dor wa pɨlwa.”