Search form

Mak ma Peba 14:35

35Ɨ re ɨngkek ket Ton sobijog paja wa b'ɨsonkitonj, gou wa sap otendonj dɨde Godɨm pɨlwa yɨr opmitenonj da, “Rada Man rɨrɨr et, Man onggɨtyam bebɨg wɨn Kor pɨlke yewaikite!”