Search form

Mak ma Peba 14:37

37Seg Ton ket ɨtendonj nowa b'auyaena rɨga wa pɨlwa ɨ adarinonj towa yutungand. Seg Ton ket Petrond yomnonj da, “Simon! Man yɨt e weget? Rɨngma, mor awɨr e danda yɨpa odede sobijog wɨnɨnd yɨrkokar wɨmenam?