Search form

Mak ma Peba 14:38

38Yɨr opngɨki wekene, dɨde yɨr opmitenina! Nokɨm da ɨdenat maka wɨn Satanamna otonkena takatenindam. Waina wɨngawɨnga ukoi singi im Kon kɨma yɨr opngɨki wɨmenam, ajɨ waina jɨ re yarɨm im dɨde danda kesa im.”